Vedtægter

Vedtægter


Foreningen Bestyrelsen Aktive Grupper Referater


§1 Navn og formål

Foreningens navn er Spøttrup Borgs Venner. Dens formål er at udbrede kendskab til og skabe interesse for middelalderborgen Spøttrup og middelalderen ved selv og i samarbejde med borgmuseets ledelse og ansatte at lave aktiviteter, arrangementer og udstillinger. Foreningen er stiftet i sommeren 1965.


§2 Medlem

Som medlem kan optages såvel organisationer, institutioner og foreninger som enkelt medlemmer og ægtepar. Kontingentet fastsættes af bestyrelsen.


Medlemmer optages ved henvendelse til bestyrelsen eller til en eller flere personer udpeget af denne.


Medlemskabet gælder fra den 15. februar til og med den 15. februar året efter betaling.


Udmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen (eller kassereren). Bestyrelsen kan udelukke medlemmer. I sådanne tilfælde kan medlemmerne ved skriftlig henvendelse til formanden få sagen optaget på førstkommende generalforsamling.


§3 Foreningens midler

Foreningens midler tilvejebringes ved kontingenter, frivillige bidrag samt entré ved arrangementer med mere.


§4 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 15. februar. Generalforsamlingen indkaldes hvert år ved brev til hvert medlem eller ved annoncering i de lokale dag- eller ugeblade, senest 14 dage forud for generalforsamlingens afholdelse.


På generalforsamlingen skal følgende punkter optages på dagsordenen:


Valg af dirigent.


Formandens beretning om virksomheden i det forløbne år.


Revideret regnskab fremlægges til godkendelse.


Forslag fra medlemmer


Valg


Valg af bestyrelsesmedlemmer


Valg af bestyrelsessuppleanter.


Valg af revisor og revisorsuppleant. Valgt for 1 år


Eventuelt


Indkomne forslag fra medlemmer behandles, når de skriftlig er formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Hvert medlem over 15 år har stemmeret, og alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal.


§5 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af et flertal i bestyrelsen eller når mindst 25% af medlemmerne skriftligt forlanger det.


§6 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 generalforsamlingsvalgte medlemmer. De generalforsamlingsvalgte medlemmer er valgt for 2 år ad gangen, 3 bestyrelsesmedlemmer afgår i ulige år og 2 i lige år.


Bestyrelsen kan nedsætte de for arbejdet nødvendige udvalg.


Alle nye aktiviteter på borgen skal godkendes af borgmuseets leder.


§7 Konstituering og forretningsorden

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær, samt medlemmer til eksterne foreninger, udvalg med mere. Kassereren kan vælges uden for bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden for det daglige arbejde.


§8 Regnskab

Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor. Regnskabsåret er kalenderåret.


§9 Vedtægtsændringer

Ændringer af vedtægter kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for vedtagelsen.


§10 Opløsning

Til foreningens opløsning kræves vedtagelse med en majoritet på 2/3 af de fremmødte på 2 med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger.


I tilfælde af foreningens opløsning overdrages foreningens midler til Spøttrup Borgmuseum
Sidste ændring godkendt på Spøttrup Borgs Venners

generalforsamling den 29. januar 2018