Generalforsamling 2019

GENERALFORSAMLING 2019

 

Spøttrup Borgs Venner

Referat af Spøttrup Borgs Venners generalforsamling d. 29. januar 2019

i Spøttrup Kulturhal kl.19.00


Der var mødt 26 personer op incl. 3 bestyrelsesmedlemmer: formand Kasper Skov Nielsen, næstformand Kirstine Buchholz, sekretær Kirsten Kristensen og ekstern kasserer Camilla Lysgaard-Hansen samt borg-

inspektør Sam Wullum.


1. Som dirigent blev valgt Steen Reinholdt som kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt med mail til medlemmer og annonce i lokalavisen Midt på Ugen.


2. Formandens beretning:

2018 har været noget af en rutsjebane tur for Spøttrup Borgs Venner.

Vi startede for et år siden med at være en næsten helt ny bestyrelse, hvor kun Kirsten var genganger, og derfor var der meget der skulle sættes ind i, og med en tom kalender følte vi jo også, at det hastede.

Derfor var der også aktiviteter, som der ellers var tradition for som læder workshop, som ikke kunne lade sig gøre.


Men det lykkedes dog at få en levendegørelse d. 19. maj i forbindelse med Skive Mødet. En levendegørelse hvor alle fik vist, hvad de kunne. Og som der fra alle sider kun er stor ros for.

Men trods en succes ville drabanterne gå solo, og rygterne gik på, at flere aktive ville stoppe.

Det, sammen med den historie der er i foreningen, fik os til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor en næsten enstemmig generalforsamling besluttede, at historie var historie, og at det var tid til at kigge fremad.

Derfor er jeg også super glad for, at vi i bestyrelsen fik samarbejdet op at køre med Museum Salling igen. Og at Sam havde lyst til at deltage her i aften.

Men ikke nok med samarbejdet, så lykkedes det os også at lave det, jeg vil kalde et godt halvårs program for sidste halvdel af 2018.


Et program som blandt andet bestod af et høstmarked, hvor der desværre ikke kom så mange gæster. Hvorfor, kan der være mange grunde til – jeg selv giver vejret en af de store grunde.

Og så havde vi Halloween. For første gang kan vi som venner skrive halloween på som aktivitet, og med Angelica som koordinator, virkede alt jo til at være i den bedste orden.

Men hvor gæsterne glimrede ved deres fravær til høstmarkedet, var de der så sandelig til halloween, hvor der kom 1.846 besøgende. Det er for sammenligningens skyld at sige, at vi på 3 timer kun inde på Borgen fik det samme antal gæster som på en god dag på Bispens Marked, og det giver i sagens natur nogle problematikker.

Derudover prøvede vi med noget nyt at indføre mere faste foredrag, hvor vi lagde ud med Historicum. Et spændende oplæg om moden i 1500-tallet. Håber at flere af Jer vil deltage til næste oplæg i april, hvor det denne gang er Kaare Johannesen, der vil gøre os lidt klogere.

Ud over alle de aktiviteter vi har afholdt, har bestyrelsen også arbejdet på meget andet. Som I kan se på bordene ligger der nye flyers, hvis design passer overens med vores nye hjemmeside, som Angelica vil præsentere for Jer senere. Der kan jo være nogle, der ikke har været inde at se den endnu.Til sidst vil jeg beklage, hvis nogle savner de vedtægts ændringer, som vi ellers snakkede så meget om til den ekstraordinære generalforsamling. Men vores tid var ikke til det, og vi ønskede ikke at forhaste noget.

Med det sagt siger vi i bestyrelsen tak til alle dem, som på den ene eller anden måde har gjort noget for foreningen i 2018.


3. Revideret regnskab for 2018 fremlagt af ekstern kasserer:

Bemærkninger til forskellige poster:

Kontingent indtægter er faldet på grund af stor nedgang i medlemstallet. Samtidig blev der ikke i 2018 søgt det tidligere tilskud på 25.000,- fra Museum Salling. I 2019 vil vi kun få tilskud op til kr. 20.000,- efter regning.

Syning er relativt stor pga. Historicum besøg og indkøb af stof til nye tidssvarende dragter.

Læder mv er derimod mindre end 2017, da der jo ikke blev afholdt kursus i 2018.

PR indeholder omkostninger til ny hjemmeside og flyers.

Generalforsamling indeholder 2 generalforsamlinger.

Medlemsaktiviteter har færre udgifter end i 2017, men der vil komme flere aktiviteter i 2019.


Diverse har under indtægter bl.a. salg af gamle kostumer for ca. 5.000,-.

Samlet set giver året 2018 et underskud på knap 20.000,- , men foreningen har stadig en god kassebeholdning på ca. 55.000,-.


Spørgsmål til regnskabet gik bl.a. på, hvad foreningen vil gøre med underskuddet.

Svaret var bl.a. at der skal søges midler fra fonde fremover, og forbruget skal mindskes. F.eks. er medlemsaftener sløjfet.

Desuden skal vi forsøge at få flere medlemmer, bl.a. på hvervemarkeder som Maj Marked og Bispens Marked, og hertil skal der bruges nye telte, som der er indhentet tilbud på (ca. 15-16.000,-).

Der blev også spurgt, hvor mange medlemmer, foreningen har. Vi har ca. 25 aktive, betalende medlemmer mod tidligere 45, da drabanterne var med. I 2017 var der 236 medlemmer i alt, men hvor mange der er tilbage, havde man ikke et konkret tal på lige nu.


Desuden har bestyrelsen planer om at forhøje kontingentet, og dele det op i 2 medlemsskaber: et for aktive til kr. 100 – om året og et for passive, støttemedlemmer til kr. 200,- om året.

Bestyrelsen bestemmer iflg. vedtægterne selv prisen, men vil gerne høre medlemmernes mening.

Der blev en livlig debat frem og tilbage – f.eks. hvordan vil man skelne mellem aktive og passive, og  vil det ikke bare betyde yderligere medlemsnedgang.

Tidligere havde alle medlemmer gratis adgang til Borgen, men for nogle år siden blev det indført, at kun medlemmer med et Aktiv-stempel på medlemskortet havde gratis adgang. Det var en overraskelse for nogle.

Adspurgt kunne Sam fortælle, at Museum Salling havde indført et fælles museumskort til ca 150,- der gav gratis adgang til alle museer i Skive Kommune. Den ordning er Spøttrup Borgs Venner ikke med i, men mod en mer-betaling på 50,- kan Spøttrup Borgs Venner også få dette kort og dermed gratis adgang til alle museer.

Der blev diskuteret en hel del, og det blev gjort klart, at bestyrelsen skal tage fat på arbejdet med kontingentet og aktive versus passive medlemmer hurtigst muligt og præcisere, hvem der har gratis adgang.

Hvad får man for kontingent til Spøttrup Borgs Venner: man får bl.a. bespisning til levendegørelser og adgang til foredrag, men ved foredrag er der planer om at åbne op for folk udefra mod entre, ligesom der kan skelnes mellem aktive og passive i betaling.

Regnskabet blev efter nogen debat godkendt.


Der var ingen forslag fra medlemmer, så punktet udgik.


  1. Præsentation af ny hjemmeside:

Angelica Skov Nielsen har arbejdet med en ny hjemmeside, da den gamle ikke kunne fornys. På en projektor blev der vist billeder af de forskellige sider med bl.a. kalender og aktiviteter, og vi fik en god forklaring til de forskellige punkter. På hver side er der plads til at nye medlemmer kan melde sig ind. Der blev påpeget et par rettelser, men ellers var responsen meget positiv. Der er også lavet nye, tidsløse flyers med generelle oplysninger om Spøttrup Borgs Venner. De kan bruges flere år og kan udleveres på markeder og f.eks. lægges på biblioteker mv.


  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Kirsten Kristensen og Jes Faurholt var på valg og modtog ikke genvalg. Desuden var der en ubesat post – altså skulle der findes 3 nye bestyrelsesmedlemmer.


Den eksterne kasserer Camilla Lysgaard-Hansen blev foreslået, ligesom Angelica Skov-Nielsen og Robert J. Kalhof. Ingen andre meldte sig, så de nævnte blev valgt for de næste 2 år.

Som bestyrelsessuppleanter blev valgt Inna Joy Lauritsen og Michael Mørk Jensen.


  1. Valg af revisor og revisorsuppleant:

Arne Præstegaard var villig til at fortsætte som revisor, og Kurt Frydendahl blev suppleant.


  1. Evt.

Der blev spurgt til medlemsaftener, som tidligere havde været på programmet i 2018. Der havde været et ønske om at skifte mellem onsdage og torsdage, men det er nu taget af programmet igen.

Der har været meget ringe tilslutning til disse aftener. Ofte har bestyrelsen siddet alene i Gartnerboligen, så det har vi valgt ikke at bruge ressourcer på.


Bestyrelsen efterlyste også forslag til andre aktiviteter, så man skal bare henvende sig.

Der blev også spurgt, om bestyrelsen havde tænkt på at lave PR på skoler, f.eks. 5.-6. klasser - og på den måde hverve nye medlemmer. Hvis vi først har fat på børnene kommer de voksne jo også.

Som svar kunne Kirstine fortælle, at vi er opmærksomme på børnene, og bl.a. til Bispens Marked, er der planer om at lave aktiviteter under temaet ”Hokus pokus – børn i fokus”.

Spøttrup Borgs Venner har også en god kontakt til Cirkusfabrikken i Lindum, hvor et af vores medlemmer Heine Mølgaard har en gruppe, der bl.a. arbejder med middelaldergøgl.

Som et medlem udtalte, så er det vigtigt at bestyrelsen uddelegerer forskellige opgaver, og det er vi helt enige i. Bare folk vil møde op til vores arrangementer.